AI-Chuyển đổi hình ảnh và PDF sang văn bản

02/06/2021 / Admin

Hiện tại, chúng tôi hỗ trợ tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nhật để chuyển đổi hình ảnh và PDF sang văn bản. Vì đây là mô hình chung nên bạn có thể tùy chỉnh ứng dụng của mình để hoạt động tốt hơn với các tài liệu cụ thể.

Tham khảo tại: https://iot.its-globaltek.com/model?id=10212fc