Ứng dụng ChecX

15/06/2021 / Admin

Ứng dụng giải quyết những rắc rối trong việc quản lý các bản vẽ và tài liệu phức tạp tại công trường.
Chúng tôi đã phát triển ứng dụng xem / chia sẻ tài liệu xây dựng ChecX trên android.

Tham khảo tại: https://yslappsmedia.chex.jp/chex/