Ứng dụng học ngoại ngữ Duolingo xác nhận đã huy động được 35 triệu đô la với mức định giá 2,4 tỷ đô la

30/05/2021 / Admin

Ứng dụng học ngoại ngữ Duolingo xác nhận đã huy động được 35 triệu đô la với mức định giá 2,4 tỷ đô la